De spelregels van de Goes Koi Show

De spelregels van de Goes Koi Show zijn als volgt

Organisatie

De Koiwedstrijd wordt georganiseerd door R & R Koi Show met medewerking van de gemeente Goes.

Inschrijving/deelname

De deelname aan de Koiwedstrijd is open voor iedereen. Deelname geschiedt via inschrijving. De inschrijving is pas een feit indien de inschrijfkosten bijgeschreven zijn op de rekening van R en R Koi Show. Per deelnemer kunnen er maximaal 6 Koi per vat worden ingeschreven, waarbij de totale lengte van alle Koi niet langer mag zijn dan 200 cm per vat. Dit in verband met de maximale toelaatbare belasting van een wedstrijdvat. De foto’s van de vissen dienen digitaal aangeleverd te worden door de deelnemer via e-mail.

De totale lengte van alle Koi in een vat dient minimaal 100 cm te zijn. Elke deelnemer krijgt in principe maximaal twee vaten toegewezen. Bij inschrijving (vóór 15 mei 2017) bedragen de kosten:

 • voor een Hobbyist € 6,00 per Koi en
 • voor handelaren € 12,50 per Koi.

Te allen tijde geldt : vol is vol. Koi die deelnemen aan de wedstrijd moeten voorbereid zijn (ca. 10 dagen voor de show stoppen met voeren, vijvers met algen 14 dagen op voorhand stoppen met voeren), om vervuiling in de vaten zoveel mogelijk te voorkomen. Let op: dit is voor het welzijn van uw vissen! Elke deelnemende hobbyist krijgt twee toegangskaarten per dag. Deelname aan de wedstrijd is geheel voor eigen risico. Per adres, dan wel per handelaar, kan er slechts onder één naam worden ingeschreven/deelgenomen.

Aanmelding voor de wedstrijd

Deelnemers kunnen uitsluitend op zaterdag 17 juni 2017 van 8.30 – 11.00 uur de Koi die deelnemen aan de wedstrijd op vertoon van hun bewijs van inschrijving binnenbrengen. Dit zal per email toegezonden worden. De deelnemer dient zich persoonlijk te melden bij de inschrijvingsstand op het showterrein. Indien een deelnemende hobbyist zijn Koi meegeeft aan een handelaar, dient hij evenwel persoonlijk aanwezig te zijn bij de inschrijving. Afwijking hiervan is alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is medegedeeld aan de wedstrijdleiding en deze dit bevestigd heeft.

Elke deelnemer ontvangt na betaling een deelnameformulier via e-mail waarop vermeld staat:

 • naam deelnemer,
 • soort deelnemer (hobbyist/handelaar),
 • aantal Koi en
 • vatnummer.

De wedstrijdleiding en de deelnemer ondertekenen het deelnameformulier en behouden elk een exemplaar. De deelnemer heeft zijn exemplaar nodig om op zondag na de wedstrijd zijn Koi terug te krijgen. Door in te schrijven verklaart de deelnemer automatisch dat de vijver waaruit de wedstrijdvissen komen en de wedstrijdvissen zelf gedurende minimaal een jaar voorafgaand aan de inschrijving geen KHV problemen hebben gekend.

Benching

Benching gebeurt op volgorde van aankomst, tenzij het benchingteam anders beslist wegens urgentie. Door de wedstrijdleiding zal elke Koi vergeleken worden met de reeds toegezonden foto. Door het deelnemen met een Koi aan de wedstrijd verklaart de deelnemer alle portretrechten van de foto’s af te staan aan R & R Koi Show.

Na inschrijving dient de deelnemer de aanwijzingen van de wedstrijdleiding te volgen. De wedstrijdleiding zal ervoor zorgen dat elke Koi gebencht wordt en een wedstrijdnummer krijgt. De foto’s van de deelnemende Koi worden eigendom van R & R Koi Show.

Het is de deelnemer niet toegestaan zelf Koi in of uit de vaten te zetten of te halen, dan wel met schepnetten in de vaten te komen. Ook niet voor fotografische doeleinden.

Koi van 61 cm en groter worden door de eigenaar zelf in de vaten gezet en/of uit de vaten gehaald, maar uitsluitend onder toezicht van het benchingteam.

Zieke Koi zullen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en dienen mee terug genomen te worden, idem als u meer dan 2 m Koi per vat heeft. Betaalde inschrijfgelden worden niet geretourneerd.

De Koi worden ingedeeld in volgende variëteiten en klassen:

VARIËTEITEN:

 1. Kohaku (inclusief Doitsu en Tancho)
 2. Sanke (inclusief Doitsu en Tancho)
 3. Showa + Utsurimono (inclusief Doitsu en Tancho)
 4. Kinginrin (alle koi met ginrin, inclusief Doitsu)
 5. Hikari (alle metallics, inclusief Doitsu)
 6. Kawarimono (alle overige variëteiten)

Speciale variëteit Koi Show Goes Azië 2017

 1. Speciale variëteit alle Tancho (Ook de niet reguliere ZNA Tancho)

KLASSEN:

 1. 15 – 30 cm: opgelet, Koi kleiner dan 15 cm worden niet toegelaten!
 2. 31 – 45 cm
 3. 46 – 60 cm
 4. 61 en groter

Jurering volgens Zen Nippon Airinkai (ZNA)

Jurering vindt plaats volgens de ZNA regels. De jury zal beginnen met het kiezen van de Grand Champion A, de Grand Champion B en de Supreme Champion. Deze drie Koi zullen in de verdere wedstrijd niet mededingen naar andere prijzen.

Daarna zal de jury voor elke variëteit/klasse een eerste en tweede prijs toekennen, maar behoudt ze het recht geen prijs toe te kennen bij onvoldoende kwaliteit.

Welke prijzen zijn er nog meer te winnen?

De volgende prijzen worden ook nog toegekend:

 • best Tategoi
 • most Unique Koi en
 • eventuele Friendship Awards

Het is mogelijk dat de wedstrijdleiding eventueel in samenspraak met de juryleden een andere verdeling van prijzen zal bepalen.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 18 juni 2017 omstreeks 16.00 uur.

Einde wedstrijd

Na de prijsuitreiking zal de wedstrijdleiding mededelen wanneer de “debenching” zal beginnen. Tijdens de “debenching” zal de deelnemer, na overhandiging van het deelnameformulier, zijn Koi terugkrijgen. Alleen na overhandiging van het deelname-formulier kan de wedstrijdleiding overgaan tot het vrijgeven van Koi! Het is niet toegestaan om Koi vóór de prijsuitreiking uit de vaten te halen. De deelnemers zijn verplicht hun Koi op zondag 18 juni mee terug te nemen. Na het beëindigen van de debenching is de eigenaar van de eventueel nog aanwezige Koi zelf verantwoordelijk voor hun verzorging.

Algemeen

De wedstrijdleiding kan te allen tijde besluiten af te wijken van het reglement. In voorkomende gevallen, waarin het reglement niet voorziet, zal de wedstrijdleiding beslissen. R & R Koi Show behoudt zich het recht voor handelaren en/of hobbyisten te weigeren deel te nemen aan de Koiwedstrijd, ook zonder opgave van redenen. R & R Koi Show is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, aan deelnemende Koi. Foto’s van deelnemende Koi kunnen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden. Handelaren zijn zij (dus ook hobbyisten) die zich bezighouden met handel/verkoop van Koi of aanverwante artikelen (al dan niet ingeschreven in/bij de Kamer van Koophandel). Hobbyisten worden geacht dit niet te doen. Het is deelnemers toegestaan reclame-uitingen aan te brengen aan de vaten nadat jurering heeft plaats gevonden. Deelname geschiedt op eigen risico.

Elke deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.